Minyak Morhabshi (Add by Morha Mart)

yang istimewa

Wednesday, January 28, 2015

ASWJ jawab soalan wahabi

Wahhabi cuba mem'viral'kan pengurusan jenazah Almarhum Al Malik Faisal Penjaga Dua Kota Tanah Haram yang katanya ikut sunnah berbanding dengan pengamalan pengurusan jenazah di Malaysia.

Pertanyaan kami :

1. Sunnah yang kamu fahami adakah hanya ketika pengurusan jenazah sahaja dan bukan seluruh aspek kehidupan ?

2. Sunnah yang kamu fahami adakah tidak berkait dengan pemahaman para ulamak (pewaris para nabi) yang membenarkan doa, bacaan al Quran, menaburkan bunga, menyiram air di tanah kubur yang ada sandaran dari al Quran dan hadith ?

3. Sunnahkah yang kamu laungkan hanya ketika pengurusan jenazah sedangkan ketika ini di Kota Makkah telah dihidupkan budaya hedonisme, bangunan kepunyaan Yahudi terpacak kiri kanan ?

4. Sunnahkah yang kamu hidupkan sedangkan peninggalan Rasulullah dihapuskan secara terancang, manakala berhala, kuburan musyrikin dipulihara dengan baik di Arab Saudi ?

5. Jangan lupa, sejarah hitam kejahatan yang dilakukan oleh Bani Sa'ud terhadap ulamak dan umat Islam untuk merampas tanah haram.

6. Tidak ada berkabung ? Jangan berbohong. Bohong itu amat dilarang Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam. Negara-negara Arab ada yang berkabung sehingga 40 hari.

7. Sunnahkah bersekongkol dengan Amerika Syarikat, berganding bersama-sama dengan erat. Hillary Clinton pun mengakui membiayai dana untuk wahhabi.

Banyak lagi bid'ah yang semakin subur di Tanah Haram.

Asas-asas amalan yang dilakukan oleh Umat Islam di Malaysia sabit dari al Quran dan Hadith.

Allah berfirman dalam al Quran :

Surah al-Nahl, 43 yang bermaksud:

Maka hendaklah kamu bertanya kepada orang-orang yang mengetahui sekiranya kamu tidak mengetahui.

Dari Hadith Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam :

diriwayatkan Abdullah bin ‘Amr ibnul ‘Ash, katanya: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

ﺍْﻮﹷﺘﹿﻓﹶﺄﹷﻓ ﺮْﻴﹷﻐﹻﺑ ِ ﻢِْﻋ ٍ ﺍﻮﹷﻀﹷﻓ ﺍﻮﹷﺿﹶﺃَﻭ ءَﻤَُﻌْﺍ .ِ ﻰﳲﺘَﺣ ﺍﹶﺫِﺇ ﻢَ ْ ﻖْﺒُﻳ ِ ﺎﻤِﻟَﻋ ً ﺬﹷﺨﳲﺗﺍ َ ﺱﺎﳲﻨﻟﺍ ُ ﺎﺳْﻭُﺅُﺭ ً ﻻﺎﳲﻬُﺟ ً ﺍﻮُِﺄُﺴﹷﻓ ﻥِﺇ َّﷲَﻻَ ﺾﹻﺒﹿﻘَﻳ ُ ﻢِْﻌْﺍ َ ﺎﻋﺍَﺰِﺘﹿﻧﺍ ً ﻪُﻋِﺰﹷﺘﹿﻨَﻳ ُ ﻦِﻣ َ ﺩَﺒِﻌْﺍ ،ِ ﻦِﻜََﻭ ْ ِﺾْﺒﹷﻘﹻﺑ

“Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan.” (HR. Al-Bukhari no. 100 dan Muslim no. 2673)

ءﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺔﺛﺭﻭ ءﺎﻴﺒﻧﻷﺍ - Ulamak adalah pewaris para nabi (hadith hasan)

Imam Ali bin Abi Thalib / Muhammad bin Ibnu Sirin :

ﻥِﺇ َّ ﺍﹶﺬﹷﻫ ﻢِْﻌْﺍ َ ﻦْﻳِﺩ ،ٌ ﺍْﻭُﺮﹹﻈﹿﻧﺎﹷﻓ ﻦﻤَﻋ ْ ﻥْﻭﹸﺬﹹﺧﹾﺄﹷﺗ َ ْﻢﹹﻜﹷﻨْﻳِﺩ

"Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu". (Lihat: Mukadimah Sahih Muslim 1/14. ﺔﻳﺎﻔﻜﻟﺍ . Hlm. 121. Al-Khatib al-Baghdadi).

Bacaan Surah Yaasin

sabit dalam hadith sahih :

Ibn Hibban dalam kitab sahihnya meriwayatkan hadith Jundab bin AbdiLLah, RasuluLlah sallaLLahu 'alaihi wasallam bersabda yang bererti :

"Surah al Baqarah adalah tulang belakang al Quran, ia diturunkan oleh lapan puluh malaikat dengan membawa satu persatu ayat. Sedangkan ayat kursi diturunkan dari bawah Arsy'. kemudian ia dikumpulkan dengan ayat-ayat surah al Baqarah. Surah Yasin pula adalah hati al Quran, tidak ada orang yang membacanya dengan mengharap redha ALlah dan pahala akhirat melainkan dia akan mendapat ampunan dari-Nya. Bacalah surah Yasin untuk saudara-saudara kamu yang telah meninggal dunia."

(Ditakhrij oleh Ibn Hibban di dalam Kitab Sahihnya pada bab Fadhilat Surah al Baqarah. Demikian juga al Haithami meriwayatkannya di dalam kitab Mawarid al Dzam'an, (jilid V, h 397). Imam Ahmad juga meriwayatkannya di dalam al Musnad dari Ma'qal bin Yasar (jilid v h 26). Al Haithami mengulas hadith tersebut di dalam kitab Majma' al Zawaid, "Hadith tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di dalamnya ada salah seorang perawi yang tidak disebut namanya, bagaimanapun perawi perawi lainnya adalah sahih (jilid VI h 311)

Ulamak menyatakan sunat berdasarkan hadith sohih meletakkan p
elepah kurma basah di atas kubur - Rujuk Mughni Al Muhtaj, Fatawa Al Hadithiah, Riwayat Imam Asy Syafie, Nailul Authar 4/84, I'aanath at Tholibin

Talqin

Al Hafidz Ibnu Shalah

Sebagaimana dinukil Imam An Nawawi: “Telah kami riwayatkan mengenai hal itu (talqin mayat setelah dikubur) hadits Abu Umamah, yang tidak tegak sanadnya (dhoif). Akan tetapi ia dikuatkan dengan syawahid dan amalan penduduk Syam sejak dahulu.” (Al Adzkar, 279).

Imam An Nawawi:

“Dan hadits tentangnya (talqin setelah dikubur) dhaif, akan tetapi hadits-hadits fadhail ditoleransi oleh para ahli ilmu dari muhaditsin dan lainnya. Dan hadits ini dikuatkan dengan syawahid dari hadits-hadits yang shahih semisal,”berdoalah kalian kepada Allah untuk keteguhannya,’ dan washiyat Amru bin Ash, “Berdirilah kalian di atas kuburku selama waktu menyembelih kambing dan membagi-bagikan dagingnya, hingga aku merasa tenang dengan keberadaan kalian, dan aku mengetahui, apa yang bisa membuat utusan Allah (Munkar-Nakir) pergi.’ Yang diriwayatkan Muslim dalam shahihnya. Dan ahlu Syam sudah mengamalkan talqin ini sejak masa awal.” (Ar Raudha At Thalibin, 2/139)

Doa dan bacaan al Quran

Syaikh al-Imam al-`Allaamah Muhammad bin Ahmad bin Salim as-Safaarini al-Hanbali rahimahullah (w. 1188H) dalam karya beliau "al-Buhur az-Zaakhirah fi `Uluum al-Akhirah" menyatakan, antara lain sebagai berikut:-

Tanbih: Pembacaan al-Quran di kubur dipandang sebagai mustahab oleh para ulama Mazhab Syafi`i dan ulama lain. Imam an-Nawawi menyatakan dalam "Syarah al-Muhadzdzab" bahawa dimustahabkan bagi penziarah kubur untuk membaca apa-apa yang mudah daripada al-Quran dan mendoakan bagi mereka. Hal ini merupakan nas atau pandangan yang datang daripada Imam asy-Syafi`i sendiri. Di tempat lain, yakni dalam karangan lain, ditambah bahawa jika dikhatamkan sekalian al-Quran itu di atas kubur tersebut, maka ianya adalah afdhal. Dan adalah imam kita, Imam Ahmad RA, pada permulaannya mengingkari amalan sedemikian, namun kemudian beliau telah menarik balik pandangannya tersebut setelah sampai hadis yang menjadi sandaran amalan ini kepada beliau.

Bacaan Al Fatihah

Dr Abd Malik Abd Rahman As Sa'adi bekas Mufti Iraq dalam kitab al Bid'ah fi al mafhum al islami ad daqiq menyatakan bacaan al Fatihah kepada simati dibolehkan :

ia tidaklah menjadi tegahan sekiranya DIHADIAHKAN PAHALANYA kepada orang-orang mati dengan anggapan bahawa ia adalah pahala membaca al Quran. Lebih-lebih lagi surah al fatihah ini mempunyai satu keistimewaan yang khusus kerana :

Ia adalah 'Fatihah al Kitab' (Pembukaan al Quran), As Sab'u al Mathani dan ia dibaca pada setiap solat.

Kalaulah tidak kerana keistimewaannya itu dan orang-orang mati tidak memperolehi pahala daripadanya, sudah tentu ia tidak disyariatkan pembacaannya pada solat jenazah yang mana asas utama daripada solat tersebut ialah berdoa untuk orang mati bukan semata-mata membacanya. Maka pembacaan al Fatihah pada solat tersebut sudah semestinya menunjukkan kepada sesuatu yang memberi faedah untuk si mati daripadanya. Wallahua'lam.

Kenduri Arwah

Ia bukan larangan kerana di dalamnya menghidupkan sunnah bacaan al Quran, doa, zikir dan pahalanya dihadiahkan kepada simati, mensedekahkan makanan kepada tetamu. (lihat jawapan yang telah diberikan di atas)

BERHATI-HATILAH DENGAN AJARAN WAHHABI YANG CUBA MEMBAWA AJARAN ENGKAR KEPADA SUNNAH.

Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas ruh Raja Abdullah. Amiin .

* Copy paste daripada media sosial tanpa sebarang perubahan.

penawar kencing tikus?

Sambil bersarapan di kantin kelihatan beberapa orang staf wanita sibuk membelek sesuatu. Rupa-rupanya stokin.

Nampaknya ia bukan stokin biasa. Banyak khasiat kesihatan jika menggunakannya.

"Berapa harganya?" Tanya seseorang.

"23..." jawab yang ditanya.

"RM23?" Tanya lagi.

"RM230 lah."

"Kalau RM23, siapa nak beli?" Sampuk Demang ketawa kecil.

Itu situasi biasa. Yang luar biasa ialah produk baik harga murah.

Demang faham sangat perkara ini setelah terlibat lebih 30 tahun dalam pemasaran dan pengeluaran produk. Itu sebabnya pengeluar yang cerdik akan meletakkan harga yang tinggi, dengan alasan nilainya tinggi.

Demang tahu strategi itu tetapi tidak tergamak nak menirunya. Biarlah tidak kaya cepat asalkan tidak menekan pengguna yang sedang dalam kesusahan.

Demang berniaga dan ingin keuntungan namun bukan mengambil kesempatan. Jika benar-benar tidak mampu, terus terang dan Demang akan beri percuma.

Demang tidak bercakap kosong. Minyak Morhabshi yang keluarga Demang keluarkan dijual pada harga yang amat rendah berbanding produk lain yang khasiatnya tidaklah terlebih baik daripada produk Demang.

Sekali lagi Demang bukan takbur atau perasan. Demang ada bukti daripada pengakuan pengguna sejak hampir sepuluh tahun. Lihat www.morhabshi.blogspot.com.

Jika produk lain dijual pada harga RM60, Minyak Morhabshi cuma berharga RM28 dengan kuantiti yang sama.

Bukan Demang yang saja-saja dakwa ia baik tetapi itulah pengakuan pelanggan yang sudi menghubungi kami semula mengucapkan terima kasih dan syukur pada Allah Taala. Ramaibyang akui ia berkesan merawat kencing tikus. Memang elok disimpan dalam keadaan negara baru lepas banjir.

Jika ia dikatakan mampu merawat InsyaAllah ia juga mampu menghindari. Kata orang sediakan payung sebelum hujan.

Mahu tahu lebih lanjut hubungi 0194402211.

Bukti Minyak Morhabshi berkhasiat? Wah, kalau produk muslim, sibuklah bertanya bukti tetapi jika produk stokin buatan luar negeri berharga ratusan ringgit, boleh pula yakin dan percaya!

Minyak Morhabshi diperbuat daripada pelbagai herba. Salah satu bahan penting ialah 'morhabshi' itu sendiri yang dikenali di peringkat antrabangsa sebagai 'myrrh'.
Cuba taip 'myrrh benefit' pada Google dan baca keistimewaannya.

Bagi yang elergik dengan produk kampungan jangan risau kerana produk ini telah didaftar dengan KKM dan packagingnya yang profesional ini disediakan pihak SIRIM dengan geran daripada MARA.

Minyak Morhabshi juga menggunakan logo Morha yang telah didaftar dengan Perbadanan Harta Intelek Malaysia.

Minggu lalu rencana khas berkenaan Minyak Morhabshi disiarkan secara eksklusif dalam akhbar Melaka Hari Ini.

Semalam kami dijemput bertemu dengan Datuk Shahnor yang bertanggungjawab dalam pembangunan produk bumiputra bagi menjadikan Minyak Morhabshi produk negeri Melaka.

Demang amat berharap dengan harga yang sememangnya amat berpatutan ini dapat diterima rakyat Malaysia. Jika tidak, mungkin Demang terpaksa naikkan harganya supaya setanding dengan produk lain yang amat diminati orang ramai.

Sesiapa yang berminat membeli atau menjadi stokis/agen boleh hubungi pembantu Demang 0194401944.

Tuesday, January 27, 2015

jika bukan kita, dia

Biar gambar berbicara


jika bukan kita, dia.

Monday, January 26, 2015

Jangan sebarkan

Innalillah...

Demang rasa kebanyakan kita sudah tahu berita kematian tersebut namun para pengikut golongan itu awal-awal lagi sudah memberi isyarat agar tidak memberi sedeqah Fatihah dan sebagainya.

(Demang letak kandungan mesej yang tersebar melalui media sosial sejak semalam di hujung entri ini untuk rujukan,  bukan untuk sebaran).

Maka meninggal lah ketua negara Arab Saudi, kelmarin. Kematian yang amat sederhana namun kesederhanaannya sempat merentasi beberapa lautan dan benua, merayap ke telefon pintar dan diketahui seluruh dunia.

Setelah berita tiba di negara kita maka dikaranglah satu propaganda bagi memenangi hati dan perasaan rakyat Malaysia yang majoriti berfahaman ahlussunnah waljamaah betapa sederhananya keluarga Assaud dalam mengurus jenazah pemimpin mereka.

Justeru ramailah yang terpesona dan terharu dengan kemuliaan keluarga Saud mencontohi cara Rasulullah SAW dalam pengurusan jenazah sehingga lupalah mereka cara hidup keluarga diRaja tersebut selama ini yang penuh kemewahan dan pembaziran.

Di sebalik serba serbi sederhana itu diselitkan penolakan beberaoa amalan golongan Ahlussunnah waljamaah ssperti bacaan Yaasin, sedeqah Al-Fatihah, tahlil dan sebagainya.

Maka ramailah yang terpengaruh dan lupalah pada ajaran ulama kita selama ini serta hikmahnya serta kagumlah dengan amalan yang baru diketahui itu.

Demang nak tanya satu soalan, kenapa semasa masih hidup ketua negara Arab Saudi tidak mengamalkan kesederhanaan sebagaimana Rasulullah SAW? Kenapa apabila mati baru nak tunjuk baik?

Demang bukan nak mempertikai salah-benar pegangan golongan tersebut atau mengatakan golongan ini betul golongan itu salah. Demang cuma nak beritahu bahawa kita sudah menerima bahawa pegangan ummat Islam di negara kita ialah Ahluhsunnah waljamaah.

Jika ingin berpegang pada ulama lain, pintu imegresen sentiasa terbuka. Berhijrahlah ke Arab Saudi atau negara berkenaan. Faham?

Kenapa kita hanya meraikan golongan Ahlussunnah waljamaah? Jawapannya, kerana kita tidak mahu menjadi seperti di Iraq, Syria, dan lain-lain yang ummat Islam berbunuhan sesama sendiri hanya kerana berbeda pandangan.

Padahal belum ada mana-mana manusia yang telah mati, kembali kepada kita dan memberitahu pengalamannya di dalam kubur.

Berkenaan binaan kubur, Demang akan ulas kemudian.

Wallahu'alam.

Di bawah ini adalah mesej yang tersebar bagi mempromosi fahaman kumpulan berkenaan:

Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud telah selamat dikebumikan dengan panduan Sunnah Rasulullah SAW yang cukup ringkas dan sederhana.

Maka seisi dunia menyaksikan bagaimana jenazah baginda disolatkan di Masjid Jami’ Imam Turki Bin Abdullah lalu disempurnakan di Perkuburan Al-Ud Riyadh dengan:

• Tidak ada tembakan meriam
• Tidak ada bacaan surah Yaasin
• Tidak ada payung untuk jenazah
• Tidak ada taburan bunga di kubur
• Tidak ada kenduri arwah dan majlis tahlil
• Tidak ada kemenyan atau setanggi dibakar
• Tidak ada iringan muzik ketenteraan dan kebesaran
• Tidak ada doa beramai-ramai dipimpin di atas kubur
• Tidak disyaratkan berpakaian berkabung yang khusus
• Tidak ada siraman air mawar atau air Yaasin di kubur
• Tidak ada ucapan Al-Fatihah disedekahkan merata-rata
• Tidak ada tafakkur dan pengibaran bendera separuh tiang
• Tidak ada bacaan talkin dan duduk beramai-ramai di kubur
• Tidak ada binaan tembok, kubah dan makam di atas kubur
• Tidak disyaratkan pemakaian ikat kepala atau ikatan lengan yang khusus
• Tidak ada sedekah atau upah diberikan kepada rakyat yang bersolat jenazah
• Tidak ada perarakan jenazah, panji-panji dan pingat kebesaran berkilometer jauhnya
• Tidak ada batu nisan marmar berukir indah yang mahal, melainkan batu nisan simen tidak bertanda
• Tidak ada amalan menunggu kubur dengan mengkhatamkan bacaan al-Qur’an di atas kubur
• Tidak ada pentas atau tempat khas disediakan untuk kerabat DiRaja menyaksikan upacara pengebumian
• Tidak ada cuti berkabung rasmi sehari atau berhari-hari, sekolah dan pejabat kerajaan dibuka seperti biasa
• Tidak ada menunda-nunda penguburan jenazah sehingga ramai pemimpin atau ketua negara luar tidak sempat sampai
• Tidak ada tandu usungan jenazah berpedati untuk diusung puluhan orang, melainkan pengusung biasa
• Tidak ada kain baldu hijau bersulam ayat al-Qur’an menutup jenazah, melainkan menutup jenazah adalah jubah luar atau “Mishlah” yang dipakai oleh si mati ketika hidupnya
• Tiada penghormatan dengan tradisi ketenteraan seperti pemberian hormat, tiupan bugle, lagu Last Post dan tembakan segerup senapang 3 kali berturut-turut dilaksanakan

Kesemua amalan di atas tidak keluarga baginda laksana, bukan kerana tidak kuat beragama. Tidak pula mereka tinggalkan kerana mereka miskin dari segi kewangan. Bahkan baginda dan kerabat baginda merupakan antara kelompok manusia terkaya di dunia.

Sebaliknya raja yang baru, Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud dan kaum kerabat baginda bersyukur dan merasa cukup senang hati untuk melaksanakan petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam pengurusan jenazah baginda.

“Ya Allah Rahmatilah Hamba-Mu Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Saud. Masukkanlah Dia Ke Dalam Syurga-Mu Yang Luas”

Sunday, January 25, 2015

Menteri cari pasal

merotan anak akan jadi kesalahan jenayah apabila bla bla bla....

Menurut menteri bla bla bla...

Ia perlu dilaksanakan memandangkan bla bla bla...

Berdasarkan kes di sweden bla bla bla.....

Nampaknya seorang menteri wanita tidak pasal-pasal cari pasal dengan rakyat dalam isu tiada pasal cari pasal.

Kenapa disentuh hal sensitif ketika rakyat masih keliru dengan GST dan kejatuhan harga petroleum?

Rakyat sekarang sedang keliru adakah mereka untung atau rugi akibat kedua-dua perkara tersebut.

Berbalik pada isu rotan, jika mahu dilaksanakan pertengahan 2015, kenapa cari pasal di awal tahun? Kalau sudah terpaksa dilaksanakan, buat sahajalah nanti tanpa perlu bising-bising.

Bagi Demang jika sudah Islam membenarkan penggunaan rotan maka kenapa dicabar? Menentang hukum Islam samalah dengan menentang perlembagaan Malaysia. (Namun menentang perlembagaan Malaysia tidak bermakna menentang Islam. Kena faham).

Jika anda bersetuju pendapat Demang ini, bersetujulah dengan fakta dan hujah dan jika tidak bersetuju pun, kemukakan dengan cara yang sama.

Demang ingin bertanya, selepas undang-undang ini diwartakan bagaimanakah perlaksanaannya? Katakanlah pada suatu hari anak anda yang berumur 10 tahun tidak mahu solat. Anda pun merotannya. Agak-agak, apakah yang akan berlaku?

Siapakah yang akan membuat laporan polis? Anak tersebut, anak-anak yang lain, isteri, jiran, rakan, ketua kampung, seseorang yang kebetulan lalu di situ, guru di sekolah setelah mendapat aduan, atau siapa?

Bagaimana anda mendidik anak sendiri sehingga mereka sanggup membuat laporan polis apabila anda 'menyentuh' tubuh mereka? Atau, memang anda telah membelasahnya setengah mati?

Anda jawablah sendiri.

Selepas ini ibu bapa takkan tak merotan anak lagi? Namun sebelum itu ibu bapa, guru, ustaz, dan lain-lain akan beritahu anak-anak tentang keharusan menggunakan rotan dalam Islam. Mereka akan fahamkan anak-anak tentang perkara ini.

Maka terbinalah satu generasi yang memahatkan dalam kepala mereka bahawa semua yang terlibat dalam meluluskan undang-undang tersebut adalah jahil.

Seronok?Zaman batu, logam, plastik, maklumat

Pada zaman batu dahulu, hampir semua perkara melibatkan batu. Walaupun bukan rumah batu sekurang-kurangnya duduk dalam gua batu.

Masuk zaman logam, alatan ditukar kepada logam pula. Demikianlah manusia meningkat dan memanfaatkan teknologi.

Selepas itu dunia melalui zaman plastik dan manusia pun menukar lagi alatan mereka.

Sekarang zaman teknologi maklumat. Maka di tangan masing-masing sentiasa melekap peranti yang bekerja 24 jam sehari menyalurkan pelbagai maklumat.

Alat itu tidak tahu apa-apa. Asal sahaja betul protokolnya maka mengalirlah maklumat ke dalamnya.

Yang ada akal ialah manusia maka saringlah maklumat sebaiknya.

Bukan susah sangat nak menyaring maklumat. Contohnya jika terima berita pemimpin meninggal dunia, misal kata "Obama mati" maka taipkan frasa tersebut dalam enjin carian (Google dll), InsyaAllah akan dapat kepastian.

Maka terhindarlah kita daripada bersekongkol dengan penyebar fitnah.

Nota:
Foto sekadar hiasan.

Friday, January 23, 2015

Di sebalik petroleum jatuh

Demang percaya ramai yang telah menerima pesanan panjang melalui media sosial kenyataan penuh PM berkenaan kejatuhan mendadak harga petroleum dan kesan pada ekonomi negara.

Demang juga percaya ramai yang turut menghantar salinan info tersebut kepada orang lain tanpa membacanya.

Oleh kerana kenyataan itu agak panjang maka masing-masing berharap orang lain membaca dan memberitahu semula kesimpulan isu tersebut kepadanya.

Senang betul hidup, kan?

Rasa Demang kenyataan tersebut bukanlah susah sangat untuk difahami. Ayatnya mudah dan tidak banyak istilah yang pelik-pelik.

Lihat artikal Demang sebelum ini ada memuat kenyataan penuh tersebut.

Beginilah; Demang tanya anda, ketika harga petroleum naik mencanak dulu apakah kesan langsungnya pada kita?

Ya, harga barang lain turut naik dan kehidupan kita makin susah. Tiba-tiba barang yang kita beli berkurangan walaupun jumlah wang dikeluarkan sama.

Rupa-rupanya walaupun Malaysia mempunyai petroleum dan menjualnya namun ia tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang lain. Walaupun kita tidak minum petrol namun kenaikan harga petroleum menyebabkan kos pengangkutan barang lain turut meningkat.

Peruncit pun memiliki kereta juga untuk keperluan keluarga. Resmi peniaga, selagi boleh seluruh kos akan dipindahkan pada pengguna dan tindakan mengorbankan kepentingan peribadi adalah langkah terakhir yang akan diambil.

Berbalik pada isu asal, jika ketika harga petroleum tinggi pengguna yang menelan semua kos maka apabila harga petrolem jatuh lebih separuh tidak bolehkah pengguna merasa faedahnya?

Takkanlah sepanjang masa rakyat yang jadi mangsa? Ketika petroleum naik memuncak, harga barang ikut naik, maka apabila harga petroleum jatuh, tidak bolehkah diturunkan semula harga?

Jangan harap peniaga turunkan sendiri dan jangan salahkan sikap rakyat yang tidak pedulikan harga asalkan berjenama. Pihak berkuasa lah yang perlu lakukan sesuatu.

Bagaimana? Itu jangan tanya Demang. Kerajaan berhabis jutaan ringgit setiap bulan menggaji pakar-pakar dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi. Kalau tak boleh cari jalan untuk selesaikan masalah ini, 'pegi jalan lah!'

Najib kena ingat, beberapa hari sebelum kenyataan beliau dikeluarkan Anwar Ibrahim telah lebih dulu viralkan kenyataan beliau tentang keadaan ekonomi yang digambarkan sangat gawat.

Apa tujuan Anwar? Sudah tentu mengajak rakyat untuk terfikir bahawa Malaysia memerlukan seseorang yang lebih hebat kerana pemimpin sedia ada kurang berkemampuan.

Apa yang Najib respon? Baca sekali lagi kenyataan penuh Najib dan anda akan dapati Najib berkata: "negara dalam keadaan selamat dan tidak ada apa-apa yang perlu digusarkan."

Demang setuju dan ingin menambah kata: "Najib kena buktikan."

Ramuan & Petua untuk anda

Blog Mesti Jengah

Apa kata anda?

Penginapan di Bukit Merah

Penginapan di Bukit Merah
ctc: 019 6000 654, 017 236 9686 (Yusra)
Kadar mampu sewa untuk kita sama kita


Hubungi: 017 236 9686 atau 019 6000 654 (Puan Yusra: owner)